Regulamin sklepu batguano.pl

 1. Informacje o sklepie
  1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.batguano.pl prowadzony jest przez firmę Dębska Teresa TEDE z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy: Osiedle Robotnicze 6, NIP (629-108-60-95), REGON(), e-mail: kontakt@batguano.pl, nr telefonu (789 187 912).
 2. Oferta sklepu
  1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
  2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
  3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
  4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT
 3. Zamówienia
  1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail lub telefonicznie.
  2. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.
  3. Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail z treścią zamówienia.
  4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia przez sklep niezbędnych danych do przygotowania zamówienia.
  5. Zamówienia są realizowane w terminie określonym przy zamawianym produkcie (od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zgodności zamówienia) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
  6. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
  7. O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki, nazwa firmy (Poczta Polska, Kurier itp) zajmującej się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.
  8. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są doręczane w terminie ok. 3 dni roboczych licząc od daty wysłania zamówienia.
  9. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty wysłania zamówienia.
  10. W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 8 i 9 sprzedawca prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub maliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe)
  11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
  12. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klientafakturę VAT.
  13. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwościsprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 6
 4. Płatności
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdującychsię w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty,przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia,wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniemnie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna - sprzedaży.Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i niesumuje się z innymi promocjami.
  2. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:
   1. płatność za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
   2. płatność przelewem tradycyjnym - nr konta, dane sprzedawcy, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) - płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 3 dni (w przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia)
   3. płatność kartą - poprzez terminal internetowy za pośrednictwem firmy eCard S.A.
   4. płatność przelewem elektronicznym, szybkie płatności bankowe za pośrednictwem systemu transakcyjnego firmy eCard S.A.
  3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu,sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane pozaksięgowaniu dopłaty.
  4. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu,sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr kontabankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminiedo 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.
 5. Koszty wysyłki
  1. Koszty wysyłki dostępne są w odrębnej zakładce "Koszty wysyłki" stanowiącej integralnączęść regulaminu.
 6. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość
  1. Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, aby to zrobić należy:
   1. w terminie do 10 dni licząc od daty odebrania przesyłki należy wysłać na adressklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpieniaod umowy, należy odesłać produkt.
   2. jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznacznyz momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 10 dni od otrzymania przesyłki.
   3. warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest:pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klientaodesłanie towaru nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, najlepiejw oryginalnym opakowaniu - dopuszczalna jest sytuacja w której Klientotworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością; towarodsyłany jest na koszt Klienta. Produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu. W przypadku zniszczenia,które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobieprawo odmówienia przyjęcia zwrotu.
  2. Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez klienta od umowy zgodniez zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów orazo odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłatyza odesłany towar (w przypadku gdy zwracane jest całe zamówienie, Sprzedawcazobowiązuje się również zwrócić kwotę wydaną przez Klienta na dostarczenie przezsklep towaru do Klienta) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dnilicząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
  3. W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunkówokreślonych w regulaminie sklepu i w/w ustawie Sprzedawca poinformuje o tymKlienta. Odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta. Klient będzie zobowiązany wnieśćopłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.
  4. Książki w formie elektronicznej (pdf, epub, mp3) są świadczoną przez naszą Firmę usługą nie podlegającą prawu zwrotu.
 7. Gwarancja
  1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta.Informacje o szczegółach gwarancji znajdują się w opisie poszczególnych produktów.
  2. Do produktów objętych gwarancją producenta są załączone karty gwarancyjne.W przypadku braku pieczątki sklepu w karcie gwarancyjnej - prosimy o wysłanie kartygwarancyjnej na adres sklepu wraz z podaniem nr zamówienia.
  3. W przypadku wykrycia wady lub usterki należy odesłać produkt wraz z kartągwarancyjną i dowodem zakupu na adres sklepu lub adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.
  4. Jeśli inaczej nie stanowi gwarancja o wyniku reklamacji poinformujemy w terminie14 dni licząc od daty otrzymania od Państwa przesyłki reklamacyjnej.
 8. Niezgodność towaru z umową
  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat liczącod daty wydania Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawyz dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej orazo zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadkuwymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
  2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodnościz umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragonfiskalny lub fakturę VAT.
  3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klientaw przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpiw terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymienionytowar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
  6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towarukonsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traciuprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. 1). Do zachowania terminuwystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umowąprzed jego upływem.
 9. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia
  1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia,zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłościopakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jakoprzyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać - rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
  2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (789 187 912; sklep@batguano.pl)
  3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartośćuległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna - prosimy o pilny kontaktze sprzedawcą (789 187 912; sklep@batguano.pl )
  4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłkiw obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liścieprzewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadkustwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisaćprotokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciemprawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodnościtowaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jestjednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanejsytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarłauszkodzona lub niekompletna.W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierskąklient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołożywszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
  5. W przypadku zaginięcia przesyłki:
   1. przesyłki za pobraniem - Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klientazłoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Sprzedawcapostara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwościsprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) zrealizować zamówienie. O wynikureklamacji Klient zostanie poinformowany osobnym mailem lub drogą telefoniczną.
   2. Przesyłki opłaconej - Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złożyreklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.
  6. W tym przypadku przewidywane są następujące zapisy do wyboru przez Sprzedawcę:
   1. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponowniezamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowychi możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartośćzamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klientw przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązanydo odmowy odbioru lub w przypadku odebrania - odesłania jej na koszt Sklepu.
   2. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązujesię skontaktować z Klientem celem ustalenia czy Klient będzie oczekiwał na wynikreklamacji, czy tez Sprzedawca ma wysłać ponownie zamówienie (lub zwrócićrównowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Klienta do odesłaniapierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia
   3. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięciereklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłatyza zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.
 10. Dane osobowe
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy,iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych nazwa firmyz siedzibą przy ul. Osiedle Robotnicze 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby, referencyjne oraz realizacji zamówień przez Dębska Teresa TEDE i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
  2. Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klientaosobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta mail, loginów, linków do śledzenialosów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacjizamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodniez prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych,włamania na konta pocztowego).
  3. Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danychosobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywanepolubownie i na korzyść Klienta.
  2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodzesądowej zgodnie z K.P.C.
  3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą byćwykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 01-08-2011. Zmiany regulaminu będą publikowanena stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych dorealizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwilizłożenia zamówienia.